Členové


Jan Pluháček

Spolupředseda/EEP (EAZA Ex Situ Programme) koordinátor hrochů obojživelných / Zoo Olomouc 


Zabývám se výzkumem hrochů v lidské péči se zaměřením na témata, jako je kojení nebo poměr pohlaví. Kromě toho jsem vedoucím evropské plemenné knihy a koordinátorem evropského programu pro chov hrocha obojživelného, jehož cílem je udržet populaci životaschopnou a rozmanitou.

Rebecca Lewison 

Spolupředseda/Profesor, Univerzita v San Diegu, USA


Moje oblast výzkumu se zaměřuje na potravní chování hrochů obojživelných a populační dynamiku v reakci na měnící se podmínky prostředí. Obzvláště se zajímám o telemetrii hrochů. V současné době se zabývám podporou společné a interinstitucionální iniciativy zaměřenou na hrochy, a shromažďováním údajů na úrovni jednotlivých zemí pro hodnocení Červeného seznamu IUCN.

Josue ARUNA

Výkonný ředitel Congo Basin Conservation Society / CBCS-Network


Hlavní zaměření a aktivita: mé zaměření souvisí s komunitní ochranou a ochranou hrocha obojživelného u jezera Tanganika a řeky Ruzizi, dále u přeshraničních mokřadů mezi KDR, Rwandou a Burundi, kde vyvíjíme komunitní strategie pro ochranu druhů.

Lynne R. Baker 

Vědecký pracovník, Institut pro rozvoj, ekologii, ochranu přírody a spolupráci


Zaměření v ochraně hrochů: Hippopotamus amphibius; interakce člověk-hroch; komunitní ochrana; metody výzkumu; Nigérie/západní Afrika 

Elie Bogui

Vědecký pracovník, Centre Suisse de Recherches Scientifiques/Pedagogický pracovník, Univesity of Man, Pobřeží Slonoviny

Mé zaměření souvisí s vědeckým výzkumem a zapojením místních komunit (environmentální výchova) do ochrany hrošíka liberijského v Pobřeží slonoviny. Naše hlavní práce probíhá v národním parku Taï, kde se nachází nejvyšší počet jedinců hrošíka. 


Chansa Chomba

Pedagogický pracovník, School of Agriculture and Natural Resources, Mulungushi University, Zambie

i) Populační dynamika hrocha, která je důležitá při řešení konkurenčních požadavků mezi různými skupinami, tedy loveckou komunitou na jedné straně a fotografickou turistikou na straně druhé. 

ii) Hroší pastviny, které mají zásadní význam pro dlouhodobé přežití populace a jsou důležitým nástrojem pro zajištění ubývajících stanovišť hrochů, za jejichž ztrátu jsou odpovědné především antropogenetické činnosti. 

iii) vymáhání práva a dodržování vnitrostátních a mezinárodních legislativních rámců, jako je Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES).

Gabriella Flacke, DVM, MVSc, PhD

Veterinární poradce pro hrošíka liberijského/Přidružený veterinář, Zoo Miami


Primárně se věnuji ochraně a výzkumu hrošíků liberijských, ale zajímám se o oba druhy hrochů. Můj doktorát byl zaměřen na hrošíka; Dělala jsem terénní výzkum v národním parku Taï v Pobřeží slonoviny a také jsem zkoumala způsoby, jak optimalizovat zdraví, reprodukci a welfare v lidské péči. Spolu s několika spolupracovníky se snažím podporovat výzkum tohoto druhu v celém jeho původním prostředí, protože o jeho základní ekologii a biologii je známo jen velmi málo. 

Paul Scholte 

Programový ředitel pro Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit


Dlouhodobé sledování populací hrochů v dystrofických savanách západní a střední Afriky. Dopad hrocha (a jeho mizení) na vegetaci, krajinu a další faunu.

Beatrice Steck

Veducí plemenné knihy a koordinátor EEP pro hrošíky liberijské/ Zoo Basilej, Švýcarsko


Mým cílem je sledovat celosvětově demografický a genetický vývoj populace hrošíka v lidské péči díky plemenné knize. Kromě toho zodpovídám za evropský program pro chov tohoto druhu s cílem udržovat zdravou a životaschopnou populaci v evropských zoologických zahradách. Dále informuji zoologické zahrady, které tento druh chovají, o aktuálních ochranných a výzkumných tématech týkajících se hrošíků.


Phillip T. Robinson, MS, DVM

Charter Dipl. ACZM


Provedl první terénní výzkum hrošíků v Libérii a Sierra Leone v roce 1968. Ve spolupráci s liberským úřadem pro rozvoj lesnictví podporoval ochranu chráněných území v Libérii prostřednictvím průzkumných prací pro národní park Sapo a další lesní oblasti. Je spoluautorem knih: Pygmy Hippo Story: West Africa's Enigma of the Rainforest, Life at the Zoo, and Travel Sketches from Liberia: Johann Buttikofer's 19th Century Rainforest Travels in West Africa. Bydlí v severním Michiganu (USA) a zaměřuje se na sdílení fotografií přírody na www.HigginsLakeNature.com

Thierry Aebischer

Předseda Conservation and Biodiversity/Chinko Conservation Area/African Parks Central African Republic

Zajímám se o komplexní, druhově bohaté ekosystémy a jejich resistentní fungování, dále mě zajímají ekologické a evoluční procesy a jejich dlouhodobá ochrana a obnova ve velkém měřítku. V současné době pracuji ve východní části SAR v oblasti odvodněné řeky Chinko, což je jedna z nejzachovalejších řek tropické savany na Zemi vůbec. Má vysoký potenciál pro velké populace hrocha obojživelného. Jako jeden z posledních megaherbivorů živících se trávou hrají hroši zásadní roli v tomto sladkovodním systému střední Afriky.

Inza Koné

Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'IvoireUFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny

Moje práce je zaměřena především na správu přírodních zdrojů a ochranu velkých savců, zejména pak primátů a hrošíků liberijských. Tato práce vytváří spojení mezi ekologií, ekonomikou a kulturou, která posiluje  postavení venkovských komunit. Podle mého přístupu je výzkum zdrojem akcí a naopak.

Karim Ouattara

UFR Biosciences University Félix Houpouhet Boigny/Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d Ivoire

Hlavní řešitel a současný manažer projektu Hippo v Pobřeží slonoviny.

Vedoucí terénního výzkumu (dosud šest magisterských studentů a dva PhD)

Člen skupiny odborníků IUCN pro hrošíka liberijského.

Ollo Théophille Dibloni

INERA/CNRST


Zaměřuji se na výzkum stanovišť hrochů a jejich ochranu v západní Africe, zejména v Burkině Faso. V Burkině Faso mnoho populací čelí fragmentaci krajiny. Mým cílem je shrnout stav všech populací hrochů obojživelných v nejméně osmi západoafrických zemích. Kromě toho se zabývám konfliktem mezi lidmi a hrochy a řešením, jak konflikt zmírnit.

Deo Kujirakwinja

Wildlife Conservation Society

Deo začal pracovat na hroším výzkumu od roku 2009 v jeho diplomové práci. V současné době spolupracuje s ICCN na ochraně hrochů v krajině Luama (DRC). A k tomu pracuje pro společnost pro ochranu divoké zvěře v KDR.

Chris Ransom

Durrell Wildlife Conservation Trust

Ochraně napříč celou Afrikou se věnuji téměř 20 let. Několik let jsem pracoval na projektech v západní Africe, se zaměřením především na hrošíky liberijské. V rámci této práce jsem v roce 2010 vedl první strategii na ochranu hrošíků a od té doby jsem také členem odborné skupiny pro hrochy.

Douglas McCauley

Profesor, Kalifornská univerzita v Santa Barbaře


Můj výzkum hrochů obojživelných se snaží vysvětlit, jak hroši formují vodní i suchozemské ekosystémové procesy. Naše skupina se zajímá především o propojení prostorové ekologie hrochů a ekosystémové ekologie obecně. S kolegy v Tanzanii jsme provedli první úspěšnou studii zaměřenou na monitoring hrochů pomocí technologie GPS.

Erustus Kanga

Secretary for Wildlife at the Ministry of Tourism & Wildlife, Kenya


Dr. Erustus Kanga má za sebou mnoho zkušeností v ochraně biodiverzity, včetně 16ti let práce s Kenya Wildlife Service, kde byl odpovědný za výzkum a monitorování biologické rozmanitosti v chráněných oblastech. Kromě toho se věnoval také monitoringu a mapování změn klimatu, biopodnikům a podpoře obživy místních komunit.

V roce 2017 mu bylo uděleno ocenění "Head of State Commendation" (HSC) jako uznání za jeho vynikající a významné služby v ochraně biodiverzity.

V současné době jako tajemník ministerstva pro Wildlife vede strategické a politické směřování a koordinuje zapojení všech zúčastněných stran v ochraně divoké přírody v Keni. Dr. Kanga získal doktorát v oboru ochrany přírodních zdrojů na Univerzitě Groningen v Nizozemsku v roce 2011 s tématem závěrečné práce "The Kenyan Hippo". Je autorem více než 25 publikací.

Dr. Camille Fritsch

Univerzita KwaZulu-Natal, Jižní Afrika


Zabývá se výzkumem a managementem ochrany hrochů v rámci chráněných oblastí i mimo ně v Jižní Africe.


Lochran W Traill

University of Leeds / University of the Witwatersrand

Lochran W Traill se zabývá výzkumem ekologie a ochranou velkých afrických savců. Jeho zájem zahrnuje i výzkum chování hrochů s konkrétním zaměřením na prostorovou ekologii hrocha obojživelného a zmírňování konfliktů mezi hrochy a lidmi.

Markéta Antonínová

African Parks Network


Alex Peal

Society for the Conservation of Nature in Liberia (SCNL)


Annika Hillers

Wild Chimpanzee Foundation


Jerry Garteh

Society for the Conservation of Nature in Liberia (SCNL)


Colleen T. Downs

SARChI Research Chair in Ecosystem health and biodiversity


Emmanuel Iyah

Ecole de Faune de Garoua