Hrošík liberijský (Choeropsis liberiensis)           

Status : Ohrožený

Pop. trend : Klesající


Taxonomie

Ačkoli byl hrošík dříve zahrnut do rodu Hexaprotodon, nedávné přezkoumání taxonomie a fylogeneze Hippopotamidae omezil definici Hexaprotodon na vyhynulé asijské hrochy a obnovil Choeropsis pro existujícího hrošíka liberijského. Endemický poddruh, z delty Nigeru nebo Heslopův hrošík, vznikl na základě osteologických vzorků získaných Heslopem v roce 1945 kvůli změnám v lebeční anatomii. Jelikož nikdy nebyl chován v lidské péči žádný živý exemplář a popis tohoto poddruhu je založen pouze na jedné lebce, čelisti a kůži, je obtížné potvrdit věrohodnost tohoto poddruhu. Navzdory tomuto nedostatku literatury panuje obecná shoda, že pokud by existoval tento poddruh, pravděpodobně vyhynul v Nigérii, protože poslední divoké zvíře v této oblasti bylo vidět v roce 1943. Rozeznáváme dva poddruhy. 

Poddruhy


C. l. liberiensis, Morton, 1844

C. l. heslopi, Corbet, 1969 (pravděpodobně vyhynulý)Rozšíření

Hornoguinejské nížinné lesy v Guineji, Sierra Leone, Libérii a v Pobřeží slonoviny.

Nominovaný poddruh je endemický pro lesy Horní Guineje (Guinejský záliv) v západní Africe. Vyskytuje se ve čtyřech zemích: Pobřeží slonoviny, Guinea, Libérie a Sierra Leone. Druhý poddruh, C. l. heslopi, se dříve vyskytoval v Nigérii od delty Nigeru na východ po řeku Cross. Od roku 1943 neexistují žádné spolehlivé zprávy o tomto poddruhu a jeho další přítomnost se zdá nepravděpodobná. Historické rozšíření hrošíka bylo mnohem rozsáhlejší než dnes. Populace z mnoha míst vymizely a rozdrobily se po celé krajině. Nedávné záznamy ze všech čtyř zemí a dalších lokalit, které nebyly v posledních letech zkoumány, potvrdily, že se zde stále mohou hrošíci vyskytovat. Všechny podrobnosti o současném rozšíření proto nejsou známy, ale nejlepší hodnocení založené na nejnovějších datech můžeme najít v článku od D. Mallona et al. (2011). Libérie je ve středu areálu tohoto druhu a má nejrozsáhlejší plochy neporušeného nížinného lesa v regionu, s přesahem do tří sousedících zemí, primárně blízko jejich hranic s Libérií: východní Sierra Leone, jihovýchodní Guinea a jihozápadní Pobřeží slonoviny. 


V Sierra Leone se populace hrošíků vyskytují v oblasti Gola Forest, který hraničí s Libérií, kolem pohoří Loma na severu země a podél řeky Moa, včetně ostrova Tiwai. V národním parku Outamba-Kilimi na severozápadě Sierra Leone se stále šíří pověsti o hrošících, kteří možná přežívají v sympatrii s hrochem obojživelným (Hippopotamus amphibius).


Guinejská republika má populaci hrošíka roztříštěnou; vyskytuje se v lesní zóně na jihovýchodě země. Od roku 2000 existují záznamy o výskytu z rezervace Ziama, lesní rezervace Diécké, rezervace Mont Béro a také z komunitní rezervace Tinzou. Hrošíci se dříve vyskytovali také v Déré Forest, na úplném jihu na hranici s Libérií, ale průzkum provedený v roce 2009 jejich přítomnost neprokázal. V guinejské části řeky Cavally nebyly žádné důkazy o hrošících naleezeny. V Pobřeží slonoviny je nejdůležitějším místem pro hrošíky národní park Taï a jeho přilehlé ochranné pásmo, včetně rezervace N'Zo Faunal. Uvádí se také, že jsou přítomni v lesích Goin Débé a Cavally, na hranici s Libérií, a v národním parku Azagny v jižním vnitrozemí. V Libérii je populace hrošíků rozdělena mezi dva velké zbývající bloky lesa na jihovýchodě a severozápadě země. Populace na jihovýchodě je soustředěna do národního parku Sapo, s nedávnými záznamy výskytu podél řeky Duobe na sever od Sapa napříč k lesu Grebo na hranici s Pobřežím slonoviny, stejně jako podél Kia Creek v okresech Maryland / River Gee a v navrhované chráněné oblasti Grand Kru-River Gee.  Hrošíci se stále pravděpodobně vyskytují v dalších lesích mezi řekami Cestos a Senkwehn, kde byly v roce 1998 zjištěny známky jejich přítomnosti. Na severozápadě existují nedávné záznamy výskytu podél hranice se Sierra Leone v lesích Gola a Wonegizi na hranici s Guineou. Záznamy o výskytu druhu v Gambii a Ghaně byly zamítnuty, zatímco další izolovaný záznam z Guineje-Bissau (Cristino a Melo 1958) téměř jistě odkazuje na hrocha obojživelného. 


Popis

Hlava-tělo hrošíka měří asi 150-175 cm a ocas 20 cm. Výška v kohoutku je 75-100 cm; hmotnost dospělců v lidské péči se pohybuje v rozmezí 160-270 kg.  Hrošíci jsou více přizpůsobeni suchozemskému životu než hroši obojživelní. Mají soudkovité tělo s poněkud delšími končetinami a více torpédovitou hlavou, než mají hroši. Jejich tělo je bez srsti, s výjimkou čenichu a ocasu, pokožka je šedá a vypadá mastně.  Nohy mají čtyři prsty, které jsou lépe než u hrochů uzpůsobeny na chůzi po suchozemském substrátu. Přední řezák nepřetržitě roste a špičáky se prodlužují na kly a slouží spíše k obraně než ke krmení. Žaludek má čtyři komory. První tři jsou pokryty keratinizovaným epitelem lemovaným prstovitými papilami, kde mikrobiální fermentace podporuje trávení produkcí těkavých mastných kyselin. Poslední komora obsahuje žláznatou epiteliální tkáň. Mají podlouhlý trojúhelníkový žlučník, ale bez slepého střeva. Hrošíci mají silné svalové chlopně v uších a nosních dírkách, které se uzavírají kvůli potápění. 

Habitat

Hrošíci jsou spojováni s hustě zalesněnými nížinnými oblastmi západní Afriky, které jsou pozůstatky celoúzemních lesních komplexů. Žijí v nížinných primárních a sekundárních vždyzelených lesích a obývají také galerijní lesy, které sahají do savanových oblastí západní Afriky. Během dne pobývají obvykle ve vodních zdrojích nebo v jejich blízkosti, jako jsou bažiny a potoky, kde jako úkryty využívají erozní dutiny na břehu řeky. K pohybu lesem hrošíci vyžívají stezky nebo tunely. V některých oblastech byl jejich habitat spojován s nízko visícími palmami Raphia.


Potrava

Předpokládá se, že hrošíci se živí listy, bylinami, vodními rostlinami, padlým ovocem, kořeny, kapradinami a hlízami, zejména druhy bohatými na sodík a bílkoviny. Svoje silné rty používají k trhání a posouvání píce. Pohyb a sociální organizace 

Hrošíci jsou samotářštější než hroši, vyskytují se samostatně nebo ve dvojicích v zalesněných oblastech. O tomto druhu existuje mnohem méně informací kvůli jeho tajemné a skryté povaze. Předpokládá se, že se vyskytují v blízkosti vodních zdrojů, např. řek, ale tráví více času na souši. Jsou aktivnější v noci, ale aktivita není omezena na noční hodiny. Sledují stezky nebo cesty podobné tunelu hustou lesní vegetací a rychlým vrtěním ocasu označují oblasti, kterými procházejí, rozstřikujícím se trusem. Jejich domovský okrsek, založený na malém počtu jedinců, se odhaduje na 2 km2 u samců a 0,5 km2 u samic. 


Rozmnožování a chov

Informace pocházejí výhradně od zvířat v lidské péči; neexistují žádné informace o reprodukci ve volné přírodě. V lidské péči se množí po celý rok a průměr estrálního cyklu je 35,5 dne, přičemž samotná říje trvá 24-48 hodin. K páření dochází na souši i ve vodě. Jejich březost je přibližně 200-210 dní (6,5-7 měsíců) dlouhá, po této době se na souši narodí jediné mládě (zřídka dvojčata). Telata váží při narození přibližně 5 kg. Telata mohou být ze začátku ukrývaná, ale krátce po porodu jsou schopna plavat.  Sexuální dospělost nastává mezi 2,5 až 3 lety.

K dispozici je mezinárodní plemenná kniha a různé regionální ochranné programy (v Africe, Evropě, Severní Americe) pro hrošíky v lidské péči. 

Status and ochrana

V červeném seznamu IUCN je hrošík liberijský klasifikován jako ohrožený a je uveden v příloze II úmluvy CITES. Hrošíci přežívají v řadě roztříštěných populací v Sierra Leone, Libérii, Guineji a Pobřeží slonoviny. Primárními hrozbami jsou rozsáhlé ztráty přirozeného prostředí kvůli těžbě, osídlení a zemědělství. Oportunistický lov hrošíků pro maso (bushmeat) byl hlášen ve více oblastech a pravděpodobně představuje další hrozbu pro životaschopnost druhu. Rozsah tohoto druhu se drasticky změnil za posledních 100 let, ale nejnaléhavěji za posledních 30 let. Kromě toho populace negativně zasáhly národní a mezinárodní konflikty v dotčených zemích. 

Ačkoli byla úroveň ochrany hrošíků popsána jako úplná ve všech čtyřech zemích, úroveň účinnosti není známa. Zprávy z Pobřeží slonoviny naznačují, že ochrana je omezena kvůli nedostatku zdrojů a občanským nepokojům. 

Odhad populace na počátku 90. let uváděl, že zbývá méně než 3000 jedinců. I když skutečná velikost populace není známa, i tento odhad může být vysoký a populace s největší pravděpodobností nadále klesá. Nejnovější aktualizovaná verze Červeného seznamu IUCN odhaduje populaci na 2000-2500 jedinců a dále klesá (Ransom et al. 2015).

V roce 2010 byl v liberijské Monrovii svolán workshop, kterého se zúčastnili zástupci všech států, vládních struktur a místních i mezinárodních nevládních organizací zabývajících se ochranou hrošíka za účelem vypracování regionální strategie péče o hrošíky s cílem zajistit účinnou ochranu a propojení mezi známými populacemi a řízením výzkumné činnosti (Mallon et al. 2011). V roce 2019 se konal druhý takový workshop, rovněž v Monrovii, jehož cílem bylo navázat na vztahy vytvořené během prvního workshopu a aktualizovat původní strategii regionální ochrany. 

Vzhledem k tomu, že zbývající populace hrošíků se primárně vyskytují v chráněných oblastech, je pro ochranu a zachování tohoto druhu klíčová účinná ochrana a péče o tyto oblasti. Vzhledem k roztříštěnosti zbývajících populací bude důležité zajistit, aby byly mezi lokalitami udržovány koridory. 

Existuje několik ochranných a/nebo výzkumných iniciativ, které se přímo či nepřímo zaměřují na hrošíky ve všech čtyřech zemích. Podrobnosti o nich najdete v Regionální strategii ochrany hrošíků liberijských (Mallon et al. 2011). Mnoho oblastí, kde se hrošíci vyskytují, se nachází v blízkosti mezinárodních hranic, což zdůrazňuje potřebu společných přeshraničních ochranných opatření v celém rozsahu druhů. V budoucnu mohou být pro ochranu tohoto druhu stále důležitější integrační přístupy, které se zaměřují na ochranu celých ekosystémů a mají měřitelné cíle a plány monitorování pro hodnocení dlouhodobějších výsledků a udržitelnosti. 

Zdroje

Lewison, R. L. 2011. Family Hippopotamidae (Hippopotamuses). Strany 308-319 in D. E. Wilson a R. A. Mittermeier, editors. Handbook of the Mammals of the World. Vol 2. Hoofed Mammals. Lynx Edicions, Barcelona, Španělsko.

Ransom, C, P. T. Robinson a B. Collen. 2015. Choeropsis liberiensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T10032A18567171. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-2.RLTS.T10032A18567171.en. Staženo 25. října 2017.

Robinson, P. T. 2013. Choeropsis liberiensis Pygmy hippopotamus. Strany 80-83 in J. Kingdon, D., Happold, T. Butynski, M. Hoffmann, M. Happold a J. Kalina, editors. Mammals of Africa. Vol. VI. Bloomsbury Publishing, Londýn, UK.

Robinson, P. T., G. L. Flacke a K. M. Hentschel. 2017. The pygmy hippo story, West Africa's Enigma of the Rainforest. Oxford University Press, Oxford, UK.